Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14- Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Trendo Externo;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat U of Trendo Externo in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor U om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Trendo Externo ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Trendo Externo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Trendo Externo gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Trendo Externo

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Trendo Externo Buitenleven
Margrietlaan 38, 6713 PM EDE (GLD)

Telefoonnummer: +31 (0) 318 –84 88 90

E-mailadres: info@trendo-externo.nl
KvK-nummer: 62246321
Btw-identificatienummer: NL001926504B93

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trendo Externo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen U en Trendo Externo.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Trendo Externo zijn in te zien en zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan U ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door U op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van U langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan U zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Trendo Externo is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Trendo Externo gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Trendo Externo niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Trendo Externo kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  •  de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Trendo Externo de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor U te raadplegen is;
  • de manier waarop U, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Trendo Externo zich heeft onderworpen en de wijze waarop U deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • beschikbare maten, kleuren, soort materialen. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze aanvaarding kan zowel mondeling als mede langs elektronische weg zijn.
 2. Als U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Trendo Externo on verwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Trendo Externo is bevestigd, kan U de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trendo Externo passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien U elektronisch kunt betalen, zal Trendo Externo daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Trendo Externo kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of U aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Trendo Externo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Trendo Externo zal bij het product of dienst aan U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Trendo Externo waar U met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Trendo Externo deze gegevens al aan U heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. U heeft het recht uw bestelling van producten met de specificatie “standaard” en limited edition tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Trendo Externo zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Trendo Externo geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@trendo-externo.nl
 2. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product al in goede orde retour ontvangen is.”
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u besteld via de elektronische module “windscherm samenstellen” of (anders dan een standaardproduct) besteld via digitale weg (e-mail)- of tijdens een adviesgesprek. Deze producten worden op maat volgens de door U ingevoerde specificatie gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling of acceptatie van de order definitief.
 4. Trendo Externo heeft als doel u langer te laten genieten van het buitenleven. Is het herroepingsrecht niet van toepassing? Trendo Externo zal uit service oogpunt altijd in samenspraak met haar toeleveranciers met U in overleg te treden om te kijken of er een passende oplossing voor het onderliggende probleem mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 5. Als u na ontvangst wenst te herroepen bij een standaardproduct, zoals genoemd in lid 1 vanwege een onjuiste maatvoering, biedt Trendo Externo uit service oogpunt aan in samenspraak met haar toeleveranciers met U in overleg te treden om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 6. De wettelijke bedenktijd bij standaardproducten, gaat in op de dag na ontvangst van het product door U of een vooraf door U aangewezen en aan Trendo Externo bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 7. Tijdens de bedenktijd zult U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het product wenst te behouden. Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal U het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Trendo Externo retourneren, volgens, in overeenstemming met de door Trendo Externo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Nadat U kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient U het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 9. Als U na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Trendo Externo heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 2. Als U een bedrag betaald heeft, zal Trendo Externo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door U is gebruikt tenzij U nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door U zelf of onzorgvuldig inpakken, bent U aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Trendo Externo niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Trendo Externo producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Trendo Externo geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als Trendo Externo dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b.U de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Trendo Externo niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Trendo Externo staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Trendo Externo er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Trendo Externo verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die U op grond van de overeenkomst tegenover Trendo Externo kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Trendo Externo schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Trendo Externo komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Trendo Externo is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door U, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet als:
 • U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Trendo Externo en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is niet naleven van (montage) voorschriften van Trendo Externo of ondeugdelijke montage door U of door U ingehuurde derde.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Trendo Externo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Trendo Externo geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 45 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt U hiervan uiterlijk 45 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan U geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft U geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Trendo Externo zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Trendo Externo tot het moment van bezorging aan U of een vooraf aangewezen en aan Trendo Externo bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Trendo Externo denkt graag met u mee, maar is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen. Onze adviezen zijn om u te helpen, maar niet bindend in het beslissingsproces. U dient zelf ten alle tijden een eigen afwegingen, controle en fiattering van maatvoering, model en kleur en hieraan verbonden eindbeslissing te maken. Aankopen die mede tot stand zijn gekomen n.a.v. adviezen van Trendo Externo kunnen daarom niet geretourneerd worden op basis van gekozen model, maatvoering en/of kleur. Trendo Externo zal in dit soort gevallen in samenspraak met haar toeleveranciers in overleg treden om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 2. Trendo Externo is niet aansprakelijk voor fouten of financiële schade die ontstaan, door de u opgegeven maatvoering en/of kleuren. Van fouten kan bijvoorbeeld sprake zijn als het product niet geplaats kan worden vanwege de onjuiste maatvoering dan wel dat het product wel geplaatst kan worden maar de maatvoering niet geheel overeenkomt met de plaatsingssituatie. Financiële schade kan zijn een claim van derde of extra kosten die u moet maken om het product wel passend te krijgen. Restitutie van de factuur of retournering van
  het product is dan ook niet mogelijk. Trendo Externo zal in dit soort gevallen in samenspraak met haar toeleveranciers in overleg treden om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering van het product.
 2. Trendo Externo heeft het recht de uitlevering op te schorten als de betaling op de dag van levering nog niet binnen is.
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Trendo Externo te melden.
 4. In geval van wanbetaling heeft Trendo Externo behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan U kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Trendo Externo verschuldigd bent, volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Trendo Externo beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Trendo Externo, nadat U de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Trendo Externo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Trendo Externo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient U zich allereerst te wenden tot Trendo Externo. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient U zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft U de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Trendo Externo als consument stemmen in
  met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door U betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Trendo Externo niet op, tenzij Trendo Externo schriftelijk anders aangeeft.
 7. Een klacht schort de betalingsverplichting van U niet op, tenzij Trendo Externo schriftelijk anders aangeeft.
 8. Als een klacht gegrond wordt bevonden door Trendo Externo, zal Trendo Externo naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 9. Vanwege technische redenen vindt deze vervanging of reparatie niet plaats bij U op locatie, tenzij anders door Trendo Externo is aangegeven.
 10. Trendo Externo is bij een gegronde klacht, uitdrukkelijk niet verplicht de geleverde en reeds gemonteerde producten zelf te demonteren op locatie, om reparatie of vervanging mogelijk te maken
 11. Nadat de producten kosteloos vervangen of gerepareerd zijn, verzorgd Trendo Externo kosteloos het transport naar het bezorgadres. U bent zelf verantwoordelijk voor de her montage.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Trendo Externo en U waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als U woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.